KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Kursevi stranih jezika

Kursevi stranih jezika (7)

ponedeljak, 31 maj 2010 17:07

Kursevi engleskog jezika

Written by

ENGLESKI JEZIK:

New Headway English Course
( Liz and Johon Soors, Oxford )

-Ovaj program predviđa napredak nastavnog programa od Elementary (početnog nivoa) do Business nivoa.
-Privlačne teme i jasna ravnoteža između komunikacije i jezičkog fokusa u kontekstu.
-Obilan vokabular je raspoređen kroz svaku jedinicu i izuzetno predstavljen sa naglaskom na izgovoru.
-Gramatika predstavlja mešavinu induktivnog i deduktivnog pristupa povezanog sa obimnim gramatičkim priručnikom.

Elemetary Level ( početni nivo )-kurs traje 4 meseca, nastava se odvija u manjim grupama i namenjen je pravim početnicima.Tokom kursa kandidati se upoznaju sa osnivnim strukturama, jezičkim funkcijama engleskog jezika i vokabularom potrebnim za komunikaciju i čestim svakodnevnim situacijama. Podjednaka pažnja je posvećena svim jezičkim veštinama-govoru, razumevanju, čitanju i pisanju, a brojna vežbanja imaju za cilj da pomognu polaznicima da te veštine savladaju. Nastava se odvija po programu sa Oxford univerziteta.

Pre-intermediate Level ( srednji 1 nivo)-kurs je namenjen onim polaznicima koji već imaju osnovno stečeno znanje engleskog jezika. Na ovom nivou kod polaznika se razvija svest o prikladnom reagovanju u određenim prilikama i na taj način unapređuju svoje veštine vezane za usmenu i pismenu komunikaciju primerenu tom nivou znanja jezika. Akcenat se stavlja pre svega na komunikacijske sposobnosti i na bogaćenje vokabulara kroz čitanje i prevod tekstova.

Intermediate Level (srednji 2 nivo)-na ovom kursu polaznicii maksimalno usavršavaju i primenjuju svoje znanje englekog jezika i stečenih jezičkih sposobnosti. Pažnja je usmerena isključivo prema konverzaciji i vokabularu. Tokom kursa polaznicii diskutuju o raznim zadatim temama, sve u cilju sticanja neophodnog iskustva i prevazilaženja eventualnih govornih stega.
Advanced Level  (viši nivo) je kurs koji  polazniku omogućava da  sa lakoćom može  razumeti sve što čuje ili pročita. Može da sumira informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišući i povezujući argumente i događaje. Može da se izrazi spontano, vrlo tečno i precizno, a da pritom pravi razliku izmedju finijih nijansi značenja čak i u najkompleksnijim situacijama

Business Basics je kurs koji omogućava sistematično i temeljno učenje osnovnih jezičkih struktura i veština. Idealan je za profesionalce koji su već u poslu, kao i za studente koji se pripremaju za međunarodnu poslovnu sredinu.
Knjiga je podeljena na 12 jedinica koje obuhvataju osnove poslovanja na današnjem tržištu.
„ Business Basics“ D. Grant and R. Mclarty, Oxford University Press

Pored knjige i radne sveske u nastavi se koriste i multimedijalni materijali.
Obuka se jednim delom izvodi u EuroPlus+REWARD programu za učenje engleskog jezika. Savršena kombinacija vodećeg svetskog jezičkog kursa

Reward, koji je razvila izdavačka kuća Macmillan Heinemann ELT iz Oxforda.

EuroPlus+REWARD je program oblikovan tako da vodi od upoznavanja sa engleskim do potpunog znanja, obrađuje savramene i zanimljive teme te tako povezuje učenje jezika sa svetom i vremenom u kome živimo.

Sadrži sve elemente koji su potrebni za uspešno ovladavanje jezikom:
 • Omogućava intezivno obogaćivanje rečnika
 • Obrađuje celu gramatiku engleskog jezika
 • razvija veštine čitanja, govora i razumevanja
 • podstiče interaktivnost...

  Cela obuka obuhvata pet nivoa:

 • I nivo :Elementary level  - 64 časa
 • II nivo: Pre-Intermediate level - 64 časa
 • III nivo: Intermediate level- 64 časa
 • IV nivo Advanced level -64 časa
 • V nivo Business  level -64 časa


Namena i ciljevi kursa:

Cilj nastave stranih jezika je sticanje novih, proširivanje i produbljivanje znanja i umeća u domenu svih jezičkih veština, kao i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje.
Zadaci nastave stranih jezika su da polaznici:

 • neguju govorni jezik, usvajaju nove reči i izraze, prvenstveno receptivno, a dobrim delom i produktivno,
 • razumeju govor i spontano se izražavaju u okviru tema iz svakodnevnog života kao i uže stručnih tema,
 • negovanje svih tehnika čitanja i razumevanja složenih jezičko-stilskih struktura iz teksta,
 • intelektualno se angažuju proširujući istovremeno znanja iz opšte kulture,
 • razvijaju međukulturnu saradnju i toleranciju, moralne, radne i estetske vrednosti,
 • osposobe se za dalje obrazovanje i samoobrazovanje uz pomoć rečnika, priručnika i stručne literature.
 • Komunikativne funkcije: utvrđivanje, obnavljanje i proširivanje onih komunikativnih jedinica sa kojima se ploaznik upoznao u toku prethodnog školovanja.

Nastavna sredstva i literatura:

 • Interaktivni CD EURO PLUS + REWARD sa više od 600 sati inteznivnog učenja sa vežbama i primerima
 • Knjige izdanje OXFORD -Headway –( Elementary,Pre-intermediate, Intermediate i Advanced)
 • Radne sveske OXFORD -Headway –( Elementary,Pre-intermediate, Intermediate i Advanced)


Termini i dinamika nastave:
Obuka se izvodi u terminima po dogovoru sa klijentima, mogućmost pohađanja kursa pre i posle podne kao i u večernjim časovima. Obuka se izvodi dva puta nedeljno po dvočas.

ponedeljak, 31 maj 2010 17:14

Kurs italijanskog jezika

Written by

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po programu ESPRESSO, kurs je podeljen na tri nivoa ( početni- Espresso 1 , srednji-Espresso 2  i viši-Espresso 3)

Kurs se bazira na modernim i inovativnim metodološkim principima zahvaljujući kojima polaznik stiče sposobnost da brzo, sa lakoćom i sigurnošću komunicira u realnim situacijama.
Poseban značaj poklanja se razvoju komunikativne sposobnosti polaznika čiji  se razvoj stimuliše kroz posebne aktivnosti a uz njihovu primenu u životnim situacijama pomoću interakcije članova grupe. Istovremeneo, pažnja se poklanja i sticanju znanja iz gramatike italijanskog jezika. Program je bogat informacijama o italijanskoj kulturi i načinu života ovog naroda.

ponedeljak, 11 april 2016 00:00

Kurs nemačkog jezika

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schritte International, nemačkog izdavača Hueber Verlag.

Cilj ove obuke je da osposobi polaznike kursa za komunikaciju u svakodnevnom situacijama, da učestvuju u razgovoru o opštim i poslovnim temama i da razumeju književne i novinske tekstove.

Po završetku jednog od niova kod nas u školi ste apsolutno spremni za polaganje na GETE institute.  

Obuka se izvodi u nivoima ( A1, A2,  B1, B2 I C1)

Udžbenici Schritte 1 i 2 vode do nivoa A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira.
Polaznik može da razume i upotrebljava poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, čiji je cilj zadovoljavanje konkretnih potreba. Može da predstavi sebe i druge, da se sporazumeva na jednostavan način, ukoliko sagovornici govore polako i jasno i ukoliko su spremni da pomognu.

Posle završenog nivoa A1 polaznik ima pravo da polaže ispit Start Deutsch 1. Njime se utvrđuje stepen znanja nemačkog jezika kod odraslih i širom sveta se sprovodi i ocenjuje prema jedinstvenim standardima.
Ispit Start Deutsh 1 dokumentuje prvi stepen – A1 – znanja nemačog jezika prema skali (od šest stepeni ) definisanoj u Zajedničkom evropskom referentnom okviru, a označava sposobnost elementarne upotrebe jezika.

Udžbenici Schritte 3 i 4 vode do nivoa A2 Zajedničkog referentnog evropskog okvira.
Polaznik može da razume rečenice i izraze koji se često koriste ( npr. Podaci o osobi, porodici, informacije o kupovini, radu, bližoj okolini), može da se sporazumeva u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima, jednostavnim sredstvima može da opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, direktno okruženje i stvari u vezi sa neposrednim potrebama.

Posle završenog nivoa A2 kandidat ima pravo da polaže ispit Start Deutsch 2. On dokumentuje drugi stepen – A2 – znanja nemačkog jezika prema skali ( od šest stepeni) definisanoj u zajedničkom evropskom referentnom okviru.

Udžbenici Schritte 5 i 6 ( Zertifikatsband) vode do nivoa B1.
Polaznik može da razume glavne tačke razgovora kada se govori jasnim standardnim jezikom i kada se radi o poznatim stvarima u vezi sa poslom, školom, slobodnim vremenom itd., može da se snađe u većini situacija sa kojima se sreće na putovanjima u govornom području. Jednostavno i povezano može da se izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. Može da saopštava iskustva i događaje, da opisuje snove, nade i ciljeve i da daje kratka obrazloženja ili objašnjenja o planovima i pogledima.

Posle završenog nivoa B1 polaznik ima pravo da polaže ispit Zertifikat Deutsch.
Položenim ispitom za diplomu Zertifikat Deutsch ( ZD ) polaznik dokazuje da poseduje solidno osnovno znanje nemačkog govornog jezika, koje omogućava snalaženje u svim važnim svakodnevnim situacijama. Ovim ispitom, koji je priznat širom sveta, polaznik pokazuje da je ovladao bitnim gramatičkim strukturama i da sa razumevanjem može da učestvuje u razgovoru o situacijama iz svakodnevnog života. Takođe je sposoban da usmeno i pismeno predstavi sadržaje i razume tekstove sa temama iz svakodnevnog života.

ponedeljak, 31 maj 2010 17:22

Kursevi španskog jezika

Written by

Obrazovni centar „ Sveti Sava“ organizuje i opšte kurseve španskog jezika sa ciljem približavanja španskog jezika i kulture hispanksih zemalja našim polaznicima. Kursevi traju 4 meseca sa ukupno 64 časa ( 2 puta po dvočas nedeljno). Nastava se odvija u malim grupama i ima za cilj razvijanje jezičkih sposobnosti polaznika ( razumevanje, izražavanje, čitanje i pisanje).
U nastavi jezika koristimo raznovrsne propratne materijale ( Internet, CD-ovi, časopisi) koji prate udžbenike priznatih izdavača kao što su Esepasa ili Difusion.
Na našim kursevima akcenat se stavlja na komunikaciju i na vokabular, i zato kroz nastavu podstičemo sve naše polaznike da komuniciraju, kako sa profesorom tako i sa ostalim polaznicima kursa.
Prema propisima novog Zajedničkog jezičkog evropskog okvira, kursevi su podeljeni na sledeće nivoe:

Početni nivo ( Nivel inicial)

Početni I ( A1)
Početni II ( A2)

Razumevanje i upotreba svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih fraza. Polaznik zna da sebe predstavi i druge, da postavlja pitanja u vezi sa ličnim podacima i odgovara na njih ( mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje,.....)

Srednji nivo ( Nivel intermedio)

Srednji I ( B1.1)
Srednji II ( B1.2)

Polaznik je u stanju da sastavlja jednostavne i logičke testove na poznate teme. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da govori o temama koje su vezane za školu, posao, slobodno vreme itd.
Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja u zemljama španskog govornog područja.

Viši nivo ( Nivel superior )


Viši I ( B2.1)
Viši II ( B2.2 )

Polaznik je u stanju da razume osnovne ideje celokupnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručne razgovore unutar svoje struke. Može da reaguje relativno slobodno i spontano na razne situacije. Zna da sastavi jasne tekstove na veliki broj tema i da izražava svoje mišljenje o nekoj aktuelnoj temi.

Napredni nivo ( Nivel avanzado)

Napredni I ( C1. + C1.2)
Napredni II ( C1.3 +C1.4)

Polaznik se izražava tečno i spontano bez većih napora. Može da razume širok spektar složenih, dugih tekstova i da iz njih izvuče suštinu. Koristi jezik na jednostavan i fleksibilan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe.

Na kraju kursa polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat o završenom kursu na određenom nivou.


ponedeljak, 31 maj 2010 17:23

Kurs francuskog jezika

Written by

FRANCUSKI JEZIK

 

Kurs Francuskog jezika obuhvata:

A1 ( početni )

A2 ( početni-srednji)

B1 ( srednji I nivo)

Svaki od njih se sastoji od 64 časa (4 meseca) predviđenog programa uz korišćenje isključivo savremenih francuskih udžbenika, radne sveske i CD-a ALTER EGO, methode de fracais( Hachette, francais langue etrangere), zatim gramatike i rečnika.

A1-početni nivo

Bazira se na ovladavanju osnovnih jezičkim veštinama i znanjima: pisanje, čitanje, razumevanje pisanog i govornog teksta, upoznavanje sa osnovama gramatike, leksikonom i fonetikom, sve u cilju sticanja osnovnih komunikativnih sposobnosti na koje se stavlja glavni akcenat.

A2 početni-srednji

Ovaj nivo sadrzi proširivanje i približavanje prethodno stečenog znanja, obogaćivanje vokabulara, gramatike i njihovu upotrebu u komunikaciji.

B1 srednji I nivo

Nivo se zasniva na maksimalnom usavršavanju i primenjivanju znanja iz francuskog jezika i konverzaciji. Tekstovi su složeniji, vokabular znatno proširen, komunikacija se sprovodi bez poteškoća.

Naši kursevi Francuskog jezika su predviđeni za kandidate uzrasta od 15 godina i starije. Svojim sadržajem i temama koje obrađuje polaznici imaju mogućnost da se upoznaju sa kulturom i tradicijom, navikama i karakteristikama naroda čiji jezik uče, kao i naroda koji ovaj jezik govore u drugim (frankofonim) zemljama sveta. Zatim da aktivno učestvuju na času u razgovoru sa profesorom i sa ostolima.

Posle svakog kursa kandidat polaže test o stečenom znanju i dobija sertifikat. Svim zainteresovanim polaznicima naših obuka omogućili smo polaganje za prestižni međunarodni sertifikat DELF 1 , priprema za DELF 2 i CEFP 1 de l Alliance francaise de Paris.

ponedeljak, 31 maj 2010 17:26

Kursevi ruskog jezika

Written by

Da li znate?

 • da se Ruska federacija prostire na 2 kontinenta i zauzima 17 075 400 km2, sto čini 46% ukupne površine Zemljine kugle? To znači da je Rusija 2 puta veća od Kanade i skoro je ista kao Južna Amerika;
 • ukoliko odlučite da upoznate ovu velelepnu zemlju vozom, biće vam potrebno okruglo 7 dana i noći pa pređete sa jednog na drugi kraj zemlje;
 • i pri tom 11 puta "dočekate" Sunce ukoliko putujete sa zapada na istok i isto toliko puta ga "ispartite" ukoliko putujete sa krajnjeg istoka na zapad?
 • na tom putešestviju ćete proći kroz 100 (milionskih) gradova i 2270 sela i upoznati oko 100 naroda i narodnosti tj. blizu 148 000 ljudi
 • da su u pejzaž ove zemlje utkane nizije i planine, pustinje, stepe, tundre, tajge, četinarske i listopadne šume, "ledene pustinje" tj. predeo večitog snega i leda
 • da ćete srazmerno pejzažu iskusiti sve klimatske zone - od morske do oštro kontinetalne, mosunske i polarne
 • da je prosečna temperatura u januaru od 0 do -50°C, a u julu od 1 do 25°C
 • da je okružena sa dva okeana i više mora, da ima najduže reke na svetu (Lena, Jenisej, Iriš, Ob, Volga) i najveća i najdublja jezera (Bajkal, Kaspijsko)
 • da se graniči sa 18 zemalja - Norveškom, Finskom, Estonijom, Litvanijom, Letonijom, Poljskom, Belorusijom, Ukrajnom, Abhazijom, Gruzijom, Južnom Osetijom, Azerbejđžanom, Kazahstanom, Kinom, Mongolijom, Severnom Korejom, Japanom i SAD-om
 • da je po svom uređenju republika na čelu sa predsenikom i parlamentom (Ruska Duma)
 • da su važniji zvori prihoda nalazišta nafte, gasa, uglaj, gvožđa, platine, bakra, mangana, olova, cinka, kalaja, zlata, srebra...


Ukoliko želite da se sa ovom fascinatnom zemljom upoznate u orginalu, kroz ruske klasike, Puškina, Tolstoja, Dostojevskog, Čehova, Turgenjeva, Bloka, Ahmoteve...da uživate uz melodije Čajkovskog, Rimski-Korsakova, Musorgskog i drugih, kao i da saznate još mnogo toga, predlažemo vam da nam se pridružite u školi (obrazovnom centru Sveti Sava) na kursevima ruskog jezika za početnike, ruski jezik - srednji nivo, ruski jezik - biznis nivo.

ponedeljak, 31 maj 2010 17:28

Kurs engleskog jezika za decu

Written by

“Look, listen and say” je uzbudljiv i nov predškolski kurs napisan posebno za veoma male učenike. Nudi fantastičnu priliku za učenje kroz slikovne priče, praćene aktivnostima koje uključuju pesme, bojenje, igre po ulogama. Ove aktivnosti su veoma efikasne i razvijaju veštine samopouzdanje kod preškolske dece.

“Look,listen and say”,J. Heath, New Editicions English Languaqe Teaching

“Tvister” kurs je predviđen za decu koja pohađaju prvi razred osnovne skole. Deca su izložena prirodnom jeziku koji im pruža da razviju rečitost kao i kreativnost.

“Tvister”, A. Littlewood, P.Yeffery, H.Meclean, Richmond Publishing.

“Join us for English”ovo je uzbudljiv kurs za mlade učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, koji im omogućava da na jedan motivisan i zabavan način uče Engleski jezik. Deca ce sa uživanjem pristupati pesmama i pričama čarobnjaka Pita i Pata, i sa lakocom savladati predvidjeno gradivo.

“Join us for English” G. Grengrose, H.Puchta, Cambridge University Press

“Inspiration” kurs je predvidjen za decu uzrasta od 11 do 14 godina, tj. Od 5 do 8 razreda osnovne skole. U njemu su interesantne cetiri vestine- citanje, pisanje, slusanje i govor. Svaki nivo sadrzi osam pojedinaca deljenih na cetiri lekcije. Svaka jedinica sadrzi zanimljive price i situacije u kojima su ucesnici izlozeni prirodnom jeziku,dok gramaticke vezbe obezbedjuju formalniji pristup za jednostavno usvajanje i vezbu novih struktura.

“Inspiration” J. Garton-sprenger, P.Promse, Macmillan.

NOVO :Rad po školskom programu sa decom od V do VIII razreda osnovne škole. Rad u malim grupama.

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...