KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Kursevi stranih jezika

ENGLESKI JEZIK:

New Headway English Course
( Liz and Johon Soors, Oxford )

-Ovaj program predviđa napredak nastavnog programa od Elementary (početnog nivoa) do Business nivoa.

 • Privlačne teme i jasna ravnoteža između komunikacije i jezičkog fokusa u kontekstu.
 • Obilan vokabular je raspoređen kroz svaku jedinicu i izuzetno predstavljen sa naglaskom na izgovoru.
 • Gramatika predstavlja mešavinu induktivnog i deduktivnog pristupa povezanog sa obimnim gramatičkim priručnikom.
 
Elemetary Level ( početni nivo )-kurs traje 4 meseca, nastava se odvija u manjim grupama i namenjen je pravim početnicima.Tokom kursa kandidati se upoznaju sa osnivnim strukturama, jezičkim funkcijama engleskog jezika i vokabularom potrebnim za komunikaciju i čestim svakodnevnim situacijama. Podjednaka pažnja je posvećena svim jezičkim veštinama-govoru, razumevanju, čitanju i pisanju, a brojna vežbanja imaju za cilj da pomognu polaznicima da te veštine savladaju. Nastava se odvija po programu sa Oxford univerziteta.
 
Pre-intermediate Level ( srednji 1 nivo)-kurs je namenjen onim polaznicima koji već imaju osnovno stečeno znanje engleskog jezika. Na ovom nivou kod polaznika se razvija svest o prikladnom reagovanju u određenim prilikama i na taj način unapređuju svoje veštine vezane za usmenu i pismenu komunikaciju primerenu tom nivou znanja jezika. Akcenat se stavlja pre svega na komunikacijske sposobnosti i na bogaćenje vokabulara kroz čitanje i prevod tekstova.
 
Intermediate Level (srednji 2 nivo)-na ovom kursu polaznicii maksimalno usavršavaju i primenjuju svoje znanje englekog jezika i stečenih jezičkih sposobnosti. Pažnja je usmerena isključivo prema konverzaciji i vokabularu. Tokom kursa polaznicii diskutuju o raznim zadatim temama, sve u cilju sticanja neophodnog iskustva i prevazilaženja eventualnih govornih stega.
Advanced Level  (viši nivo) je kurs koji  polazniku omogućava da  sa lakoćom može  razumeti sve što čuje ili pročita. Može da sumira informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišući i povezujući argumente i događaje. Može da se izrazi spontano, vrlo tečno i precizno, a da pritom pravi razliku izmedju finijih nijansi značenja čak i u najkompleksnijim situacijama
 
Business Basics je kurs koji omogućava sistematično i temeljno učenje osnovnih jezičkih struktura i veština. Idealan je za profesionalce koji su već u poslu, kao i za studente koji se pripremaju za međunarodnu poslovnu sredinu.
Knjiga je podeljena na 12 jedinica koje obuhvataju osnove poslovanja na današnjem tržištu.
„ Business Basics“ D. Grant and R. Mclarty, Oxford University Press

Pored knjige i radne sveske u nastavi se koriste i multimedijalni materijali.

Obuka se jednim delom izvodi u EuroPlus+REWARD programu za učenje engleskog jezika. Savršena kombinacija vodećeg svetskog jezičkog kursa

Reward, koji je razvila izdavačka kuća Macmillan Heinemann ELT iz Oxforda.

EuroPlus+REWARD je program oblikovan tako da vodi od upoznavanja sa engleskim do potpunog znanja, obrađuje savramene i zanimljive teme te tako povezuje učenje jezika sa svetom i vremenom u kome živimo.

Sadrži sve elemente koji su potrebni za uspešno ovladavanje jezikom:
 • Omogućava intezivno obogaćivanje rečnika
 • Obrađuje celu gramatiku engleskog jezika
 • razvija veštine čitanja, govora i razumevanja
 • podstiče interaktivnost...

  Cela obuka obuhvata pet nivoa:

 • I nivo :Elementary level  - 64 časa
 • II nivo: Pre-Intermediate level - 64 časa
 • III nivo: Intermediate level- 64 časa
 • IV nivo Advanced level -64 časa
 • V nivo Business  level -64 časa


Namena i ciljevi kursa:

Cilj nastave stranih jezika je sticanje novih, proširivanje i produbljivanje znanja i umeća u domenu svih jezičkih veština, kao i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje.
Zadaci nastave stranih jezika su da polaznici:

 • neguju govorni jezik, usvajaju nove reči i izraze, prvenstveno receptivno, a dobrim delom i produktivno,
 • razumeju govor i spontano se izražavaju u okviru tema iz svakodnevnog života kao i uže stručnih tema,
 • negovanje svih tehnika čitanja i razumevanja složenih jezičko-stilskih struktura iz teksta,
 • intelektualno se angažuju proširujući istovremeno znanja iz opšte kulture,
 • razvijaju međukulturnu saradnju i toleranciju, moralne, radne i estetske vrednosti,
 • osposobe se za dalje obrazovanje i samoobrazovanje uz pomoć rečnika, priručnika i stručne literature.
 • Komunikativne funkcije: utvrđivanje, obnavljanje i proširivanje onih komunikativnih jedinica sa kojima se ploaznik upoznao u toku prethodnog školovanja.

Nastavna sredstva i literatura:

 • Interaktivni CD EURO PLUS + REWARD sa više od 600 sati inteznivnog učenja sa vežbama i primerima
 • Knjige izdanje OXFORD -Headway –( Elementary,Pre-intermediate, Intermediate i Advanced)
 • Radne sveske OXFORD -Headway –( Elementary,Pre-intermediate, Intermediate i Advanced)


Termini i dinamika nastave:
Obuka se izvodi u terminima po dogovoru sa klijentima, mogućmost pohađanja kursa pre i posle podne kao i u večernjim časovima. Obuka se izvodi dva puta nedeljno po dvočas.

 

 

 

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...